1. شرکت احد سلامت آسیا
حوزه فعالیت: منسوجات پزشکی
2. شرکت آریا باربد یزد
حوزه فعالیت: قطعات و تجهیزات، ریسندگی و بافندگی
3. شرکت اصفهان بهساز بارمان
حوزه فعالیت: تهویه هوا
حوزه فعالیت: کالای خواب
حوزه فعالیت: نرم افزار و اتوماسیون، پوشاک
حوزه فعالیت: ذوب ریسی
7. شرکت پاسارگاد صنعت گران مهر ایده
حوزه فعالیت: ذوب ریسی
8. شرکت پرشین گام فراز
حوزه فعالیت: نرم افزار و اتوماسیون، رنگرزی و تکمیل
9. شرکت تاباتکس صنعت
حوزه فعالیت: رنگرزی و تکمیل، کنترل کیفیت و بسته بندی
حوزه فعالیت: ریسندگی و بافندگی
12. شرکت تعاونی دانش بنیان شوکا ایرانیان
حوزه فعالیت: ذوب ریسی
حوزه فعالیت: قطعات و تجهیزات
حوزه فعالیت: قطعات و تجهیزات
حوزه فعالیت: ریسندگی و بافندگی
17. شرکت سانتی گراد
حوزه فعالیت: تهویه هوا
18. شرکت سیستم هوای فشرده تهران
حوزه فعالیت: قطعات و تجهیزات
20. شرکت شرق نساج
حوزه فعالیت: ریسندگی و بافندگی
حوزه فعالیت: قطعات و تجهیزات
22. شرکت ماشین سازی اصفهان طاهرزادگان
حوزه فعالیت: رنگرزی و تکمیل
23. شرکت ماشین سازی برادران جوانی
حوزه فعالیت: ریسندگی و بافندگی
24. شرکت ماشین سازی دقیق مهر تبریز
حوزه فعالیت: چاپ، منسوجات پزشکی
25. شرکت ماشین سازی ذاکری
حوزه فعالیت: رنگرزی و تکمیل
حوزه فعالیت: ریسندگی و بافندگی
حوزه فعالیت: چاپ، رنگرزی و تکمیل، نرم افزار و اتوماسیون
28. شرکت ماشین سازی زاگرس
حوزه فعالیت: چاپ
29. شرکت ماشین سازی عطابخش
حوزه فعالیت: ریسندگی و بافندگی
30. شرکت ماشین سازی قلمزن ویرا
حوزه فعالیت: ریسندگی و بافندگی
حوزه فعالیت: رنگرزی و تکمیل
حوزه فعالیت: رنگرزی و تکمیل
حوزه فعالیت: قطعات و تجهیزات
حوزه فعالیت: قطعات و تجهیزات
35. شرکت مهرین پارس
حوزه فعالیت: کالای خواب، پوشاک
36. شرکت نانو فناوران حصان
حوزه فعالیت: قطعات و تجهیزات
37. شرکت نانو نساج کویر یزد
حوزه فعالیت: کنترل کیفیت و بسته بندی
حوزه فعالیت: رنگرزی و تکمیل، قطعات و تجهیزات
حوزه فعالیت: چاپ
حوزه فعالیت: ریسندگی و بافندگی
حوزه فعالیت: ریسندگی و بافندگی
حوزه فعالیت: قطعات و تجهیزات
حوزه فعالیت: ریسندگی و بافندگی
حوزه فعالیت: ریسندگی و بافندگی، کنترل کیفیت و بسته بندی، نرم افزار و اتوماسیون